Algemene voorwaarden CEWE-PRINT.nl

Algemeen

Artikel 1 – toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieden, offertes en overeenkomsten tussen CEWE, handelend onder de naam: CEWE-PRINT.nl en haar opdrachtgevers. De toepasselijkheid van door de opdrachtgevers gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en bedingen binden CEWE-PRINT.nl slechts voor zover deze door CEWE-PRINT.nl schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Condities

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, alle aangegeven prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting en zonder korting, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.2 Alle in door CEWE-PRINT.nl uitgegeven c.q. gepubliceerde marketinginstrumenten gehanteerde prijzen, omschrijvingen en specificaties zijn onder het uitdrukkelijk voorbehoud van zet- en drukfouten. De prijs die aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht is de prijs die geldig is op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.
2.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen een vermindering van kosten tengevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan overeengekomen. Door de opdrachtgever na het vertrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de CEWE-PRINT.nl ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
2.4 Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door de CEWE-PRINT.nl wordt overschreden.
2.5 CEWE-PRINT.nl behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 3 - Overeenkomst

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met CEWE-PRINT.nl eerst dan tot stand, nadat CEWE-PRINT.nl een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Voor leveringen waarvoor naar hun aard dan wel omvang geen offerte en/of overeenkomst is verzonden, wordt de factuur als overeenkomst beschouwd. In dat geval vangt de leveringstermijn, indien en voor zover van toepassing, aan op de factuurdatum.
3.3 Bij de elektronische totstandkoming van de overeenkomst is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en afdrukken van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie.
3.4 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van problemen met betrekking tot de elektronische postbus van opdrachtgever, komt dit voor risico van opdrachtgever. CEWE-PRINT.nl is niet gehouden om een ontvangstbevestiging te sturen ten aanzien van communicatie die zij heeft ontvangen.
3.5 Een overeenkomst wordt door CEWE-PRINT.nl aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de opdrachtgever uitsluitend ter beoordeling van CEWE-PRINT.nl voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De opdrachtgever zal op verzoek van CEWE-PRINT.nl zijn kredietwaardigheid moeten aantonen.
3.6 CEWE-PRINT.nl is gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen, dat zowel aan de betaling als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.7 CEWE-PRINT.nl is bevoegd om -indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk geacht wordt -voor een juiste uitvoering van de opdracht bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal CEWE-PRINT.nl hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 4 - Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop in de zin van artikel 6:230g, lid 1, onder c, Burgerlijk Wetboek in samenhang met artikel 7:5, lid 1, Burgerlijk Wetboek, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, vanaf de momenten die worden genoemd in artikel 6:230o, lid 1, Burgerlijk Wetboek. Op de consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht van ontbinding.
4.2 Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de opdrachtgever zijn gebruikt of beschadigd vervalt het recht op ontbinding zoals in dit artikel bedoeld. De consument zal de kosten van het terugzenden van de zaken moeten dragen in geval van uitoefening van het recht van ontbinding.
4.3 Overeenkomstig artikel 6:230p, onderdeel f, onder 1, Burgerlijk Wetboek heeft de consument geen recht van ontbinding bij een consumentenkoop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 5 – Proefdrukken

5.1 De opdrachtgever ontvangt uitsluitend een proef of een revisie indien hij daarom heeft verzocht. Elke proef of revisie wordt in rekening gebracht.
5.2 CEWE-PRINT.nl is niet verantwoordelijk voor fouten door of namens de opdrachtgever niet verbeter in de voorafdrukken gegeven proef ook niet voor overzetten van de inkt of smetten zo niet voldoende tijd voor drogen is gegeven.
5.3 Wanneer de opdrachtgever het bindwerk voor eigen rekening elders doet verrichten is hij gehouden de oplage binnen 10 werkdagen na ontvangst van elke levering te doen onderzoeken en het eventueel ontbrekende onmiddellijk op te vordering. Voldoet de opdrachtgever hieraan niet dan wordt hij geacht de levering te hebben akkoord bevonden.

Artikel 6 - Leveringstermijn

6.1 De door CEWE-PRINT.nl opgegeven leveringstermijn geldt bij benadering en geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen. De leveringstermijn gaat inop het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
6.2 Overschrijding van de leveringstermijn kan voor de opdrachtgever nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever – nadat de overeengekomen leveringstermijn is verstreken – CEWE-PRINT.nl een redelijke termijn heeft gegeven van tenminste 14 dagen in geval van door de opdrachtgever gekochte goederen en van tenminste 60 dagen in geval van met de opdrachtgever overeengekomen projectleveringen om tot levering over te gaan en CEWE-PRINT.nl binnen die termijn niet geleverd heeft.
6.3 Kan CEWE-PRINT.nl aan haar leveringsverplichting niet voldoen door een aan de opdrachtgever medegedeelde oorzaak van (tijdelijke) overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden behoudens met toestemming van CEWE-PRINT.nl.

Artikel 7 – Levering

7.1 Als tijdstip van levering geldt het moment, waarop de goederen het bedrijfsgebouw/magazijn van CEWE-PRINT.nl verlaten, of na mededeling aan de opdrachtgever, dat de goederen ter levering gereed liggen.
7.2 CEWE-PRINT.nl is gehouden aan de levering van de overeengekomen aantallen, met dien verstande, dat geringe afwijkingen (tot  en met 10%), zowel positief als negatief, zijn toegestaan. Deze afwijkingen worden geacht onderdeel van de overeenkomst uit te maken.
7.3 De goederen reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook wanneer het franco zendingen en/of retourzendingen betreft.
7.4 De opdrachtgever is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van CEWE-PRINT.nl, dat deze goederen ter beschikking van de opdrachtgever staan. Tevens is de opdrachtgever verplicht CEWE-PRINT.nl onverwijld van de eventuele gebreken in kennis te stellen.
7.5 CEWE-PRINT.nl is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De opdrachtgever is dan verplicht te betalen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 8 – Zekerheidstelling en risico-overgang

8.1 Indien is overeengekomen dat de levering aan huis plaatsvindt is CEWE-PRINT.nl gerechtigd de kosten van het vervoer aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2 CEWE-PRINT.nl kan te allen tijde van de opdrachtgever verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van CEWE-PRINT.nl ter zake van eerder leveranties of ter zake van betreffende leverantie worden voldaan en voor de voldoening van de nog niet opeisbare vorderingen ter zake van verrichte of nog te verrichten leveranties een bankgarantie of andere zekerheden worden gesteld. Indien CEWE-PRINT.nl de door haar verlangde betalingen of zekerheid niet verkrijgt, is zij bevoegd de levering op te schorten en, indien de opdrachtgever ook na sommatie niet voor betaling of zekerheid zorg draagt, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door haar enkele verklaring te ontbinden met behoud van haar recht op schadevergoeding.
8.3 Het risico van de bestelde goederen gaat uiterlijk op het moment van levering van die goederen op de opdrachtgever over. Ook wanneer er in delen wordt geleverd gaat het risico van het geleverde deel op het hiervoor bedoelde moment over op de opdrachtgever. CEWE-PRINT.nl is gerechtigd de kosten verbonden aan verzekering van de geleverde goederen tegen diefstal, breuk, transport, brand alsook tegen andere verzekerbare risico’s aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
8.4 CEWE-PRINT.nl is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door haarzelf, derden of ander goederen, voor zover deze schade niet aan CEWE-PRINT.nl is te wijten.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Betaling van de facturen van CEWE-PRINT.nl dient zonder korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen.
9.2 Iedere met de opdrachtgever overeengekomen betalingstermijn is een fatale termijn, zodat de opdrachtgever na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling van CEWE-PRINT.nl vereist is.
9.3 Betaling dient te geschieden door overmaking op de bankrekening van de CEWE-PRINT.nl zoals vermeld op de factuur, tenzij CEWE-PRINT.nl te kennen heeft gegeven een andere wijze van betaling te verlangen.
9.4 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de hoofdsom van de vordering van CEWE-PRINT.nl verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten alsmede met de vertragingsrente. De buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever steeds verschuldigd in geval CEWE-PRINT.nl voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan 15% van het openstaande bedrag aan hoofdsom. De rente die de opdrachtgever aan CEWE-PRINT.nl is verschuldigd ingeval van niet tijdige betaling is gelijk aan 12% per jaar, te berekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag der algehele voldoening.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van de door CEWE-PRINT.nl geleverde goederen gaat eerst op de opdrachtgever over zodra de gehele vordering van CEWE-PRINT.nl op de opdrachtgever ter zake van de levering van die goederen is voldaan.
10.2 Zolang de eigendom niet op de opdrachtgever is overgegaan mag de opdrachtgever deze goederen niet verpanden, in enigerlei vorm tot zekerheid overdragen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen.
10.3 Indien de opdrachtgever niet aan één of meer van zijn verplichtingen voldoet, is CEWE-PRINT.nl bevoegd om de door CEWE-PRINT.nl geleverde goederen waarvoor geen volledige betaling is verkregen, als eigendom van CEWE-PRINT.nl op te vorderen. De opdrachtgever zal door CEWE-PRINT.nl voor de teruggenomen goederen worden gecrediteerd voor de waarde die CEWE-PRINT.nl aan die goederen toekent, verminderd met de kosten als gevolg van de terugneming. Dit crediteren staat los van enig recht van CEWE-PRINT.nl op vergoeding van geleden en/of te lijden schade.

Artikel 11 – Reclames

11.1 De controle op de hoeveelheid en/of beschadigingen van de geleverde goederen dan wel van de verpakking daarvan welke bij (af)levering van de goederen door of vanwege de opdrachtgever worden/zijn geconstateerd, dient koper op de afleveringsbon, de factuur en/of afleveringsdocumenten te vermelden. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht het geleverde goed in goede staat te hebben ontvangen en goedgekeurd, alsdan worden reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
11.2 CEWE-PRINT.nl is slechts aansprakelijk voor vervanging van de goederen of gedeelten daarvan waaronder conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel door de opdrachtgever is gereclameerd. CEWE-PRINT.nl is niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever ten gevolge van gebreken in hoedanigheid, maat en staat van het opgeleverde goed geleden schade.
11.3 De opdrachtgever dient CEWE-PRINT.nl in de gelegenheid te stellen de goederen in de staat waarin deze zijn afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is.
11.4 Reclames over facturen dienen schriftelijk binnen 14 werkdagen na verzenddatum va de facturen bij CEWE-PRINT.nl te worden ingediend.
11.5 De opdrachtgever kan geen enkel beroep doen op enige compensatie.
11.6 Geringe afwijkingen bij afdrukken kunnen geen reden zijn voor afkeuring.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 CEWE-PRINT.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst, tenzij dit artikel anders bepaalt.
12.2 CEWE-PRINT.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever - waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving - ontstaan door een aan CEWE-PRINT.nl toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen of nalaten door CEWE-PRINT.nl.
12.3 Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zijn niet aan CEWE-PRINT.nl toerekenbaar.
12.4 CEWE-PRINT.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor schade anders dan genoemd onder lid 2 van dit artikel uit.
12.5 Schade dient binnen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan CEWE-PRINT.nl te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van CEWE-PRINT.nl is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van consumenten geldt dit niet indien de opdrachtgever aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden.

Artikel 13 – Toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever

13.1 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan het verzoek van CEWE-PRINT.nl tot vooruitbetaling of zekerheidsstelling, in zijn verplichtingen jegens CEWE-PRINT.nl nalatig is; indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf verkoopt of liquideert, of indien beslag wordt gelegd op één of meer van zijn goederen, kan CEWE-PRINT.nl haar leveringsverplichting opschorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, onverminderd het recht van CEWE-PRINT.nl op schadevergoeding door de opdrachtgever.

Artikel 14 – Opslag

14.1 Indien het gereed product niet onmiddellijk naar de plaats van bestemming kan worden vervoerd, is CEWE-PRINT.nl gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen, als had de levering plaatsgevonden.

Artikel 15 – Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt hier verstaan: iedere van de wil van CEWE-PRINT.nl onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds (te) voorzien -die nakoming van de overeenkomst verhindert c.q. bemoeilijkt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, calamiteiten, staking of uitsluiting, opslag- en transportmoeilijkheden, verhindering door overheidsmaatregelen, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij CEWE-PRINT.nl c.q. bij de CEWE-PRINT.nls van CEWE-PRINT.nl, alsmede wanprestatie door de CEWE-PRINT.nls, waardoor CEWE-PRINT.nl haar verplichtingen niet (meer) na kan komen.
15.2 Alle overeenkomsten worden afgesloten onder de voorwaarde, dat CEWE-PRINT.nl ingeval van overmacht de levering zal hervatten zodra de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, óf, te harer keuze en zonder enige gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat CEWE-PRINT.nl tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en met behoud door CEWE-PRINT.nl van het recht tot betaling van het reeds geleverde.
15.3 Indien enig door de opdrachtgever bij CEWE-PRINT.nl besteld goed c.q. enig door de opdrachtgever aan CEWE-PRINT. nl opgedragen en geheel of ten dele uitgevoerd werk door overmacht geheel of ten dele wordt beschadigd of teniet gaat, is de opdrachtgever gehouden aan CEWE-PRINT. nl een deel van de overeengekomen prijs te betalen, dat evenredig is aan de waarde, die het bestelde goed c.q. het uitgevoerde werk op het moment, waarop de overmacht ontstond, had.

Artikel 16 – Persoons- en verkeersgegevens

16.1 De opdrachtgever geeft door het aangaan van deze opdracht toestemming voor verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden als omschreven in dit artikel.
16.2 CEWE-PRINT.nl heeft de verwerking van persoonsgegevens, verkeersgegevens en locatiegegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). CEWE-PRINT.nl verwerkt deze gegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals nader omschreven in de meest recente versie het “Privacystatement” op de website www.cewe-print.nl.
16.3 CEWE-PRINT.nl verwerkt persoonsgegevens, waaronder verkeersgegevens, voor doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, betalingen voor inter-connectie en bijzondere toegang, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting. Persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van CEWE-PRINT.nl of de levering van diensten met toegevoegde waarde.
16.4 CEWE-PRINT.nl mag persoonsgegevens en verkeersgegevens van opdrachtgever en diens bestuurders verstrekken aan derden met als doel een beoordeling van kredietwaardigheid te maken.
16.5 In het kader van de incasso van vorderingen op opdrachtgever is CEWE-PRINT.nl gerechtigd een derde in te schakelen. Bij inschakeling van deze derde, dan wel de overdracht van de vordering van CEWE-PRINT.nl op opdrachtgever, is CEWE-PRINT.nl gerechtigd de haar bekende gegevens van opdrachtgever aan de derde te verstrekken.
16.6 Opdrachtgever kan bezwaren tegen verwerking van persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan klantenservice@cewe-print.nl.

Artikel 17 – Wijziging van de voorwaarden

17.1 CEWE-PRINT.NL is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangekondigde tijdstip inwerking en deze wijzigingen zijn niet van toepassing op het reeds afgesloten overeenkomsten.
17.2 CEWE-PRINT.NL zal de gewijzigde voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst ter hand stellen aan de wederpartij. Hiermee komen de vroegere verkoopvoorwaarden te vervallen.

Artikel 18 – Slotbepalingen

17.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
17.2 Bij elk geschil tussen opdrachtgever en CEWE-PRINT.nl zal worden beslecht door de Rechtbank te Zwolle - Lelystad, ingeval de rechtbank bevoegd is. CEWE-PRINT.nl blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Laatst gewijzigd: 1 augustus 2012

Download de algemene voorwaarden (PDF) van CEWE.